Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Bendras Jungtinių Amerikos Valstijų, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos pareiškimas

2013-08-30

Jungtinės Amerikos Valstijos, Estijos Respublika, Latvijos Respublika ir Lietuvos Respublika dar kartą patvirtina savo ryžtą stiprinti tarpusavio santykius - bendrai plėtoti prekybos ryšius siekiant ekonominio klestėjimo, stiprinti strateginį bendradarbiavimą sprendžiant pasaulio saugumo iššūkius ir remti demokratiją bei žmogaus teises visame pasaulyje. Esame NATO sąjungininkės, kurias jungia bendros transatlantinės vertybės ir bendra vientisos, laisvos ir taikios Europos vizija, todėl ateityje ryžtingai tęsime ir plėtosime mūsų bendradarbiavimą skatindamos klestėjimą ir saugumą Baltijos regione ir už jo ribų.

Per du dešimtmečius nuo nepriklausomybės atkūrimo visose Baltijos valstybėse įvyko svarbių pokyčių. Įgyvendinusios 1998 metų Baltijos Chartijoje įtvirtintus pažadus, jos tapo vertinamomis NATO ir Europos Sąjungos narėmis. Papildydamos labiausiai išsivysčiusių ekonomikos šalių gretas tokiose organizacijose kaip EBPO ir euro zonoje, taip pat pirmininkaudamos Europos Sąjungos Tarybai, jos ir toliau plečia savo teigiamą įtaką sprendžiant pasaulio saugumo ir ekonomikos problemas.

Siekdamos pasinaudoti naujomis galimybėmis ir spręsti iššūkius, kurie iškils per ateinančius metus, pripažįstame, kad bendradarbiavimas - su Baltijos valstybėmis ir tarp Baltijos valstybių, su kitais regiono partneriais, tokiais kaip Šiaurės šalys, taip pat transatlantiniuose ir tarptautiniuose forumuose - bus lemiamas mūsų sėkmės veiksnys. Todėl mus sieja bendras interesas toliau plėtoti bendradarbiavimu ir savitarpio pagarba grįstus santykius su visomis valstybėmis šiame regione. Esame stipresnės ir mūsų įtaka - didesnė, kai dirbame kartu ir vienijame pastangas siekdamos bendrų tikslų.

Pripažįstame ir dar kartą patvirtiname savo paramą Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) deryboms - šiai ir ateinančioms kartoms tenkančiai galimybei dar labiau sustiprinti glaudžius kultūrinius ir ekonominius ryšius tarp Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. TPIP ne tik atvers kelią visapusiam, aukštus standartus įtvirtinančiam susitarimui, kuris sustiprins pasaulinę prekybos sistemą, bet taip pat paskatins mūsų konkurencingumą ir augimą bei sukurs papildomų darbo vietų Baltijos valstybėse ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse, šalia milijonų darbo vietų, kurias jau dabar užtikrina transatlantinė prekyba ir investicijos.

Patikimas ir diversifikuotas energijos tiekimas yra lemiamas ekonominio klestėjimo veiksnys, todėl mes dar kartą patvirtiname savo įsipareigojimą stiprinti energetinį saugumą Baltijos regione. Pripažįstame, kad, siekiant diversifikuoti energijos šaltinius, skatinant skaidrumą energetikos rinkose ir suteikiant pagrindą tvariam ekonomikos visame regione augimui, svarbu įgyvendinti ES Trečiąjį energetikos paketą ir į Baltijos energetikos rinkos jungčių planą įtrauktus projektus. Jungtinės Amerikos Valstijos tvirtai remia Baltijos valstybių pastangas plėtoti vietinius energijos išteklius ir ieškoti naujų sprendimų švarios energetikos srityje, įskaitant energijos efektyvumą, kad būtų įgyvendinti mūsų bendri tikslai stiprinant energetinį saugumą, sprendžiant klimato kaitos problemas, skatinant branduolinę saugą ir saugumą.

Pripažįstame mūsų didėjančios priklausomybės nuo informacinių technologijų ir kibernetinės erdvės naudą ir su ja susijusią riziką, todėl regiono ir pasaulio lygiu aktyviau dalyvausime sprendžiant su kibernetika susijusius klausimus. Skatindamos viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą sieksime stiprinti regione esančių ypatingos svarbos infrastruktūros objektų kibernetinį saugumą. Toliau bendradarbiausime tiriant elektroninius nusikaltimus ir siekiant atsakomybės už juos. Bendradarbiaudamos su kitomis šalimis, tarptautinėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir privačiu sektoriumi, sieksime įgyvendinti mus siejančią interneto laisvės viziją. Mūsų pastangos remia bendrą tikslą: sukurti atvirą, tarpusavyje sąveikų, saugų ir patikimą internetą, kuris užtikrintų privatumą ir pilietines laisves, laisvą informacijos ir idėjų srautą, taip pat skatintų šiuolaikinėms ekonomikoms būtinas inovacijas.

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos saugumas - nedalomas. Estijos, Latvijos ir Lietuvos kaip NATO sąjungininkių nepriklausomybė, suverenumas ir teritorinis vientisumas yra tikras, gilus ir nuolatinis Jungtinių Amerikos Valstijų interesas, įtvirtintas Baltijos Chartijoje. Baltijos šalys svariai prisideda prie NATO misijų vykdymo Afganistane ir kitose pasaulio vietose, ir mes esame įsipareigoję palaikyti ir plėtoti Aljanso pajėgumus, reikalingus kolektyvinei gynybai, bendradarbiavimo saugumui ir krizių valdymui Europoje ir už jos ribų. Pripažįstame praktinio bendradarbiavimo svarbą, todėl bendrai dirbsime kurdamos efektyvesnes technologijas ir siekdamos turimų ribotų išteklių kuo efektyvesnio panaudojimo. Koordinuosime savo veiksmus NATO viduje, kad būtų identifikuoti ir plėtojami svarbiausi prioritetiniai pajėgumai, mokymų ir pratybų galimybės, taip pat, jei naudinga, vykdysime bendrus regioninius pirkimus ir įgyvendinsime kitus saugumo projektus.

Po 2014 metų, kai NATO pereis prie nekovinės misijos vykdymo Afganistane, bus itin svarbu palaikyti Aljanso gebėjimą užtikrinti kolektyvinę gynybą ir prisidėti prie pasaulio saugumo. Nors dabartinis ekonominis laikotarpis - sudėtingas, turime užtikrinti tinkamą investavimo į gynybą lygį, kad išlaikytume gebančias, dislokuojamas ir tarpusavyje sąveikias pajėgas. Šiuo požiūriu patvirtiname savo įsipareigojimą siekti, kad išlaidos gynybai artėtų prie 2 proc. BVP, arba išlaikyti tokį išlaidų gynybai lygį.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius Baltijos valstybės pasiekė įspūdingų demokratinių laimėjimų ir dabar rodo pavyzdį skatindamos demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms bei stiprindamos pilietinę visuomenę ES Rytų partnerystės šalyse, taip pat teikdamos paramą vystymuisi kitoms pereinamojo laikotarpio šalims. Dirbdamos kartu ir bendradarbiaudamos su panašių nuostatų turinčiomis šalimis regione, ieškosime galimybių plėtoti šias pastangas, kad Baltijos valstybės galėtų pasidalyti savo sėkminga patirtimi su prie demokratijos pereinančiomis šalimis visame pasaulyje.

Pasitelkusios savo glaudžius ryšius ir bendras vertybes, dar kartą patvirtiname savo ryžtą toliau remti ir skatinti įstatymų viršenybę - laisvų ir demokratinių tautų bendrijos pagrindą, taip pat visuomenių atsakomybę saugoti ir gerbti visų jų teritorijose gyvenančių žmonių visuotines teises, pilietines laisves ir žmogaus orumą.

Baltijos valstybės yra dėkingos Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir jos žmonėms už tai, kad Šaltojo karo metu vykdė nepripažinimo politiką. Mūsų nuoširdūs santykiai grindžiami glaudžiais tarpasmeniniais ryšiais ir didžiuliu estų, latvių ir lietuvių diasporų indėliu į Jungtinių Amerikos Valstijų daugiatautę kultūrą.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2013.08.30 23:55

Atgal