Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Jungtinės Amerikos Valstijos ir Lietuva – NATO sąjungininkės ir partnerės pasaulyje. Informacija apie bendradarbiavimą

2013-08-30

Rugpjūčio 30 dieną Prezidentas Barackas Obama Baltuosiuose rūmuose surengė susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite, Estijos Respublikos Prezidentu Toomu Hendriku Ilvesu ir Latvijos Respublikos Prezidentu Andriu Bėrziniu. Susitikime akcentuoti glaudūs Jungtinių Amerikos Valstijų ir Baltijos šalių ryšiai, grindžiami bendromis vertybėmis, idealais ir interesais. Vadovai pabrėžė bendradarbiavimą šiose srityse:

Bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityse:

Afganistanas. Lietuva yra tvirta NATO vadovaujamos Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. ISAF) misijos Afganistane rėmėja. Pasibaigus kovinei NATO misijai Afganistane 2014 metais, Lietuva yra pasiryžusi tęsti savo dalyvavimą nekovinėje NATO misijoje. Šiuo metu Lietuva turi apie 240 karių, įskaitant Specialiųjų operacijų pajėgas ir instruktorius, kurie yra dislokuoti Afganistane. Nuo 2005 metų Lietuva vadovavo Provincijos atkūrimo grupei (PAG) Goro provincijoje ir yra mažiausia ISAF šalis narė, vadovavusi PAG. 2015-2017 metų laikotarpiu Lietuva įsipareigojo kasmet skirti 500 000 JAV dolerių vertės materialinę paramą Afganistano nacionalinėms saugumo pajėgoms (ANSP). Klaipėdos miestas taip pat yra pagrindinis Šiaurės paskirstymo tinklo (Northern Distribution Network) uostas, per kurį gabenami kariniai kroviniai ir technika Afganistane dislokuotoms pajėgoms. Jis taip pat naudojamas kaip atgalinis maršrutas gabenant karinius krovinius ir techniką iš Afganistano.

Kibernetinis saugumas. Lietuva įtvirtino kibernetinį saugumą kaip vieną pagrindinių šalies pirmininkavimo Europos Sąjungai 2013 metais prioritetų.

Gynyba ir saugumas. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos kariai dalyvauja įvairiose bendrose ir daugiašalėse pratybose, įskaitant SABER STRIKE, BALTOPS ir STEADFAST JAZZ 2013. Lietuvos kariai ir personalas taip pat dalyvauja techniniuose mokymuose ir įgyja strateginį išsilavinimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

NATO sąjungininkės. Būdamos NATO sąjungininkėmis, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Lietuva yra pasiryžusios užtikrinti viena kitos saugumą ir laikytis išvien svarbiausiuose krizių ištiktuose pasaulio taškuose. Nuo 1994 metų Lietuva svariai prisideda prie NATO operacijų. Be to, Vilniuje įsteigtas NATO energetinio saugumo kompetencijos centras, teikiantis paramą ir patarimus NATO su visais energetinio saugumo aspektais susijusiais klausimais.

Branduolinis saugumas. 2012 metų Seule vykusiame aukščiausio lygio susitikime branduolinio saugumo klausimais Lietuva paskelbė apie ketinimus dar daugiau prisidėti prie tarptautinių pastangų, skirtų užtikrinti branduolinio ginklo neplatinimą ir branduolinį saugumą, bei įsteigė Branduolinio saugumo kompetencijos centrą. 2013 metų balandžio mėnesį JAV valstybės sekretorius ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras pasirašė bendrą veiksmų planą kovai su branduolinio ir radiologinio ginklo kontrabanda, taip paskatindami dar glaudesnę šalių partnerystę kovojant su branduoliniu terorizmu.

Valstijų partnerystės programa. Šiais metais minimos 20-osios produktyvios partnerystės tarp Lietuvos ir Pensilvanijos nacionalinės gvardijos metinės. Ši programa sustiprino ryšius tarp šimtų Pensilvanijos nacionalinės gvardijos karių ir personalo ir jų kolegų iš Lietuvos. Dėl šio bendradarbiavimo Lietuvos institucijų bei pareigūnų pajėgumai ir gebėjimai tokiose srityse kaip planavimas, krizių valdymas, civilinis ir karinis reagavimas į nelaimes pastebimai sustiprėjo. Pensilvanijos nacionalinės gvardijos kariai kartu su Lietuvos kariais prisideda prie mūsų bendrų pastangų įgyvendinimo Afganistane.

Diplomatinis bendradarbiavimas ir tarptautinė plėtra:

Bendradarbiavimas vystomosios pagalbos srityje. Didžioji Lietuvos dvišalės vystomosios pagalbos dalis skiriama Afganistanui. Nuo 2006 metų Lietuva šiai šaliai skyrė daugiau nei 7 milijonus dolerių finansinės pagalbos. Lietuva, panaudodama savo demokratinės raidos patirtį, taip pat aktyviai remia demokratinę raidą ir kitose pasaulio šalyse. Kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis Lietuva teikia ekonominę ir techninę paramą įvairiems projektams Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, įskaitant Baltarusiją, Moldovą, Gruziją ir Ukrainą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė rengiasi kreiptis su paraiška į Naujų pagalbos teikėjų fondą (angl. Emerging Donor Challenge Fund), iš kurio Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamentas bendrai finansuotų branduolinės saugos seminarus Ukrainos, Moldovos ir Armėnijos dalyviams. Juose būtų aptariama geriausia praktika sulaikant branduolinių medžiagų kontrabandą. Neseniai Lietuva taip pat prisijungė prie daugiašalių iniciatyvų demokratinės raidos procesams Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikos regione paremti.

Rytų partnerystė. Rytų partnerystė yra nuoseklus ir vienas svarbiausių Lietuvos užsienio politikos prioritetų. 2013 metų lapkričio mėnesio paskutinę savaitę Lietuvoje bus organizuojami įvairūs renginiai, skirti Rytų partnerystei. Pagrindinis ir svarbiausias iš šių renginių bus Rytų partnerystės vadovų susitikimas, vyksiantis Vilniuje lapkričio 28-29 dienomis. Nuo 2004 metų Lietuvoje taip pat veikia Europos humanitarinis universitetas (angl. European Humanities University). Lietuvoje šis universitetas įsikūrė tuomet, kai jo veikla Baltarusijoje buvo uždrausta.

Tarptautinis bendradarbiavimas. Lietuva - tvirta ir patikima sąjungininkė, kuri remia žmogaus teises ir demokratines vertybes visame pasaulyje. 2009-2011 metais Lietuva pirmininkavo Demokratijų bendrijai. Šiuo laikotarpiu Lietuva padėjo sukurti Demokratijos Partnerystės iššūkio (Democracy Partnership Challenge) fondą finansinei ir techninei paramai naujoms demokratijoms. 2011 metais Lietuva pirmininkavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai. Pirmininkavimo laikotarpiu Lietuva sutelkė dėmesį į demokratijos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač žiniasklaidos priemonių laisvės, puoselėjimą ir energetinio saugumo Europoje skatinimą. Saugumo srityje Lietuvos pajėgos dalyvauja Europos Sąjungos vadovaujamoje antipiratavimo operacijoje prie Somalio krantų ATALANTA. Šis dalinys atsako už Pasaulio maisto programos (angl. World Food Program) laivų, gabenančių maistą iš Kenijos į Somalį, apsaugą.

Interneto valdymas. Lietuva aktyviai dalyvauja Pasaulinio interneto valdymo forumo (angl. Internet Governance Forum) veikloje. Šis forumas buvo įkurtas 2005 metais vykusiame pasaulio vadovų susitikime informacinės visuomenės klausimais kaip platforma dialogui apie interneto politiką ir su ja susijusias problemas. 2010 metais Vilniuje surengtas penktasis Interneto valdymo forumas.

Bendradarbiavimas ekonomikos, energetikos ir aplinkos apsaugos srityse:

Energetinis saugumas. Lietuva sparčiai mažina energetinę priklausomybę nuo vienintelio tiekėjo. Jos energetikos strategijos tikslas - stiprinti energetinį efektyvumą ir diversifikuoti energijos tiekimą plėtojant branduolinę, SGD, atsinaujinančią ir netradicinę energetiką. Lietuva taip pat aktyviai pasisako už konkurenciją, jungtis ir investicijas vietinėse ir Europos Sąjungos energetikos rinkose. Nuo 2013 metų liepos 1 dienos, kai Lietuva perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai, energetinis saugumas tapo vienu svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetų. Pagrindiniai tikslai yra šie: vidaus energetikos rinkos tikslų įgyvendinimas, energijos efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, tiekimo saugumo stiprinimas ir Europos Sąjungos išorės energetikos politikos efektyvumo gerinimas.

Prekyba, investicijos ir darbo vietos. 2012 metais prekyba tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos viršijo 1,9 milijardo JAV dolerių. Lietuva yra pareiškusi tvirtą paramą Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) deryboms. Intensyvi prekyba ir investicijos abiejose Atlanto vandenyno pusėse jau dabar sukūrė daugiau kaip 13 milijonų darbo vietų. TPIP ne tik gerokai paskatintų ekonomikos augimą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europos Sąjungoje, bet ir sukurtų papildomų darbo vietų šalia jau esamų. Lietuva tikisi prie euro zonos prisijungti 2015 metais.

Ryšiai švietimo ir kultūros srityse:

• Švietimo mainų programos. Nuo 1992 metų Jungtinės Amerikos Valstijos skyrė Fulbraito stipendijas daugiau nei 170 gabių mokslininkų ir studentų iš Lietuvos studijoms ir tyrimams Jungtinėse Amerikos Valstijose. Per pastaruosius 20 metų daugiau nei 180 Fulbraito stipendijas gavusių mokslininkų ir studentų iš Jungtinių Amerikos Valstijų atliko tyrimus ir skaitė paskaitas Lietuvos universitetuose. Lietuva taip pat dalyvauja Kultūros, švietimo ir lyderystės (ExCEL) programoje, įgyvendinamoje viešosios ir privačiosios partnerystės pagrindu. Pagal ExCEL programą vidurinių mokyklų mokiniams iš Lietuvos siūloma vykti į Jungtines Amerikos Valstijas ir vienerius metus mokytis Amerikos vidurinėse mokyklose. Ši programa vyksta jau trečius metus.

• Kultūros programos. Lietuvoje buvo surengta daug Amerikos kultūros renginių, tarp jų - daugybė džiazo festivalių ir kasmetinis Amerikos kantri muzikos festivalis Visagine. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos kultūriniai mainai muzikos ir meno srityse sustiprino Amerikos ir Lietuvos žmonių ryšius.

• Profesinių mainų programos. Nuo 1991 metų 445 lietuviai dalyvavo Tarptautinėje lyderystės programoje (angl. International Visitor Leadership Program). Tai išskirtinė Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamento profesinių mainų programa, pagal kurią įvairiose srityse dirbantys dabartiniai ir būsimieji užsienio šalių lyderiai kviečiami į Jungtines Amerikos Valstijas, kad galėtų tiesiogiai susipažinti su šia šalimi ir plėtoti ilgalaikius santykius su savo kolegomis Amerikoje. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra Tarptautinės lyderystės programos alumni narė. Praėjusiais metais 1245 lietuviai dalyvavo privačiai finansuojamose mainų programose Jungtinėse Amerikos Valstijose, tarp jų - darbo programa vasarą „Summer Work Travel", stažuotės, kolegijų, universitetų studentams ir vidurinių mokyklų mokiniams skirtos programos.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2013.08.30 23:31

Atgal