Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Bendra Bukarešto devyneto vadovų deklaracija

2018-06-08

Mes, Bulgarijos Respublikos, Estijos Respublikos, Vengrijos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Rumunijos, Slovakijos Respublikos Prezidentai ir Čekijos Respublikos Deputatų Rūmų Pirmininkas, atvykome į Varšuvą dalyvauti Bukarešto devyneto susitikime, kuris tapo konsultacijų ir dialogų platforma, ir patvirtinti savo įsipareigojimą Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai, pasidalyti nuomonėmis apie įvairius euroatlantiniam regionui kylančius iššūkius ir grėsmes bei pabrėžti pasiryžimą spręsti juos kartu su mūsų sąjungininkais ir partneriais.

Dar kartą patvirtindami, kad NATO išlieka mūsų saugumo ir kolektyvinės gynybos kertiniu akmeniu ir kad mūsų šalys tvirtai laikosi solidarumo ir įsipareigojimo plėtoti bendradarbiavimą, kad galėtume geriau išspręsti visas saugumo problemas ir prisidėti prie Aljanso užduočių vykdymo;

Tvirtai įsitikinę, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas dar labiau sustiprins Aljansą, ypač jo poziciją atgrasymo ir gynybos klausimais, ir patvirtins jo tvirtą įsipareigojimą ir ryžtą veiksmingai atgrasyti ir gintis nuo esamų ir naujai kylančių saugumo grėsmių bei iššūkių, taip pat užtikrinti stabilumą už Aljanso sienų, laikantis „360 laipsnių“ požiūrio, įskaitant Aljanso parengties ir gebėjimo veikti stiprinimą;

Sveikindami aktyvesnį sąjungininkių dalyvavimą regione, kaip solidarumo ir tvirto įsipareigojimo užtikrinti mūsų saugumą ženklą, ir šiame kontekste pabrėždami sustiprintą Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados buvimą Europoje, kuris dar kartą patvirtina transatlantinio ryšio stiprumą;

Su dideliu rūpesčiu pažymėdami, kad besitęsiantys Rusijos daugialypiai ir destabilizuojantys veiksmai ir politika, vykdomi už NATO sienų bei Aljanso teritorijoje, kartu su jos nuolatiniu puolamųjų pajėgumų, skirtų įprastiniam bei hibridiniam karui, stiprinimu, taip pat jos agresyvus elgesys kelia grėsmę mūsų ilgalaikei vieningos, laisvos ir taikios Europos vizijai, meta esminį iššūkį Aljansui ir pažeidžia euroatlantinį saugumą;

Smerkdami tai, kad pažanga sprendžiant mūsų kaimynystėje vykstančius konfliktus ir toliau stringa, nes tęsiasi neteisėta Krymo aneksija, Rytų Ukrainos destabilizavimas, išlieka grėsmė Gruzijos ir Moldovos Respublikos teritoriniam vientisumui;

Taip pat būdami labai susirūpinę iš Pietų kaimynystės kylančiomis kompleksinėmis grėsmėmis ir iššūkiais, kurie apima įprastinį karą, terorizmą, masinius migrantų srautus, masinio naikinimo ginklų platinimą bei jų tiekimą;

Dar kartą patvirtindami savo įsipareigojimą laikytis NATO atvirų durų politikos;

susitariame, kad:

  1. Ir toliau būsime visapusiškai įsipareigoję įgyvendinti visas iniciatyvas, sukurtas užtikrinant NATO priešakinių pajėgų buvimą rytiniame flange, ir iki šiol patvirtintas priemones, skirtas stiprinti Aljanso vykdomam atgrasymui bei gebėjimui kolektyviai apginti visas NATO nares sausumoje, ore, jūroje ir kibernetinėje erdvėje. Sveikiname iki šiol pasiektą pažangą įtvirtinant priešakinių pajėgų buvimą nuo Baltijos iki Juodosios jūros ir esame pasirengę stiprinti pastangas, siekdami užtikrinti, kad priešakinės pajėgos būtų tinkamos parengties ir pasirengusios veikti visose srityse, panaudojant sąjungininkių įnašus, vykdant pratybas, planuojant ir įgyvendinant vadaviečių susitarimus.
  2. 2018 metų NATO viršūnių susitikimas turėtų dar labiau sustiprinti Aljanso vienybę ir, laikantis „360 laipsnių“ požiūrio, pateikti visapusišką atsaką į dabartinius saugumo iššūkius, įskaitant hibridines grėsmes, su kuriomis susiduria sąjungininkės. Siekiant užtikrinti sąjungininkių nuoseklias pastangas ir toliau gerinti Aljanso bendrą parengtį, mums reikia remtis pagrindiniais Velse ir Varšuvoje priimtais sprendimais. Tinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas nuosekliam ir integruotam požiūriui į rytinio flango gynybą, pagrįstą veiksminga ir į regioną orientuota NATO vadovavimo struktūra, sustiprinta pozicija jūroje, stipria oro gynyba ir patikima pastiprinimo strategija. Dėl šios priežasties NATO pajėgų parengties, gebėjimo reaguoti bei karinio mobilumo Aljanso teritorijoje didinimas yra labai svarbus atgrasymui ir gynybai NATO rytiniame flange. Mes esame įsipareigoję ir toliau dirbti šia kryptimi.
  3. Siekdami sustiprinti visus NATO pajėgumus, mes ir toliau investuosime į savo saugumą. Esame pasiryžę užtikrinti, kad mūsų šalys ir toliau skirtų 2 proc. BVP gynybai arba atitinkamai siektų įgyvendinti šį tikslą, kaip nuspręsta 2014 metais Velse vykusiame NATO viršūnių susitikime. Toliau investuosime į modernius pajėgumus ir prisidėsime prie NATO operacijų ir misijų įgyvendinimo.
  4. Išliekame tvirtai įsipareigoję užtikrinti stabilumą už Aljanso teritorijos ribų, siekiant įveikti įprastinio ir hibridinio karo, terorizmo, masinės migracijos ir ginklavimosi masinio naikinimo ginklais kompleksines grėsmes bei iššūkius. Mūsų partnerių gynybos pajėgumų vystymas ir jų atsparumas kovoje su dabartinėmis grėsmėmis ir iššūkiais išlieka prioritetu Aljanso kaimynystėje. Remiame labiau strateginio, sutelkto ir nuoseklesnio NATO požiūrio į Pietų kaimynystę būtinybę, įskaitant Aljanso gebėjimo numatyti krizes gerinimą, ir šiuo atžvilgiu tikimės tolesnių sprendimų artėjančiame NATO viršūnių susitikime. Toliau remsime ir stiprinsime mūsų bendrą kovą su terorizmu, kuris kelia tiesioginę grėsmę mūsų gyventojams, be kita ko, prisidėdami prie Globalios koalicijos kovai prieš ISIS bei dalyvaudami NATO operacijose, misijose ir veikloje, pirmenybę teikiant misijai „Tvirta parama“ ir planuojamai NATO mokymo misijai Irake.
  5. NATO požiūris į Rusiją, pagrįstas sustiprinta atgrasymo ir gynybos pozicija bei atvirumu politiniam dialogui, kaip nuspręsta Varšuvos viršūnių susitikime, ir toliau bus mūsų politikos ir judėjimo į priekį kryptis. Pageidaujami dialogo su Rusija rezultatai bus pasiekti, kai Maskva sugrįš prie visiško tarptautinės teisės laikymosi ir savo tarptautinių įsipareigojimų vykdymo, o NATO atgrasymas ir gynyba bus stiprūs.
  6. Sėkminga NATO atvirų durų politika veiksmingai prisideda prie taikos, gero valdymo, saugumo ir stabilumo stiprinimo Europoje bei už jos ribų. Skatiname partneres, siekiančias prisijungti prie Aljanso, toliau įgyvendinti būtinas reformas ir sprendimus, kurie padės pasiruošti narystei, įskaitant visapusišką jų įsipareigojimų ir pareigų vykdymą. Mes ir toliau jas remsime, taip pat tikimės, kad artėjančiame NATO viršūnių susitikime bus priimtas sprendimas dėl tolesnių žingsnių šiam tikslui pasiekti, įvertinant kiekvieną pagal nuopelnus. NATO partnerystės yra labai svarbios didinant mūsų partnerių atsparumą, padedant joms toliau vykdyti reformas ir remiant jų Europos ir euroatlantinės integracijos siekius. Ir toliau jomis remsimės, padėdami Gruzijai, Moldovos Respublikai ir Ukrainai bei Vakarų Balkanų šalims siekti atitinkamų jų tikslų.
  7. Liekame įsipareigoję toliau vykdyti NATO ir ES bendradarbiavimą visose sutartose srityse pagal Varšuvoje priimtą bendrą deklaraciją. Manome, kad būtina akcentuoti pasiekimus ir pabrėžti prioritetines bendradarbiavimo sritis naujoje, į rezultatus orientuotoje bendroje NATO ir ES deklaracijoje. NATO ir ES bendradarbiavimas apima, bet neapsiriboja šiomis prioritetinėmis sritimis: tai karinis mobilumas ir infrastruktūros gerinimas, hibridinių grėsmių įveikimas, atsparumo Vakarų Balkanų ir Rytų kaimynystės šalyse partnerėse stiprinimas, kibernetinis saugumas ir strateginė komunikacija. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas kariniam mobilumui, remiantis ES veiksmų planu. ES saugumo ir gynybos politikos ateitis yra pagrįsta įtraukimu, nedubliavimu, artimu bendradarbiavimu ir sinergija su NATO. Dėl šios priežasties aktyviai prisidedame prie Nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) formavimo, dalyvaudamos konkrečiuose projektuose, skirtuose nustatytoms pajėgumų spragoms užpildyti.

Dar kartą pakartojame savo įsipareigojimą toliau organizuoti Bukarešto devyneto susitikimus, kurie tapo konsultacijų ir dialogo platforma, kaip priemonę bendram požiūriui skatinti ir toliau prisidėti prie euroatlantinio saugumo stiprinimo.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2018.06.11 14:17

Atgal