Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Trijų jūrų iniciatyvos ketvirtojo viršūnių susitikimo bendra deklaracija

2019-06-06

12 Trijų jūrų iniciatyvoje (3SI) dalyvaujančių valstybių – Austrijos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos – Prezidentai ir kiti aukšto lygio atstovai, 2019 m. birželio 5–6 d. susitikę Liublianoje, Slovėnijoje, surengtame Trijų jūrų iniciatyvos ketvirtajame viršūnių susitikime:

Dar kartą patvirtina, kad pagrindiniai Trijų jūrų iniciatyvos ramsčiai ir tikslai yra trejopi: didinti ekonominį vystymąsi, stiprinti ES sanglaudą, gerinant regiono infrastruktūrą ir praturtinant transatlantinius ryšius;

Prisimindami, kad Trijų jūrų iniciatyva visiškai atliepia ES pastangas stiprinti sanglaudą ir įveikti regioninius skirtumus Europos Sąjungoje, patvirtina, kad Trijų jūrų iniciatyva papildo esamas ES strategijas ir programas;

Pripažindami, kad Trijų jūrų iniciatyva, kaip prezidentinio lygmens platforma, suteikia papildomą galimybę iniciatyvoje dalyvaujančioms valstybėms gilinti integraciją ir bendradarbiavimą bei įveikti vystymosi skirtumus;

Pabrėždami tvaraus vystymosi, kaip mūsų strateginio atsako į Europos valstybių ir viso pasaulio aplinkosaugos ir socialinius klausimus, svarbą ir pripažindami, kad regiono valstybės siekia užtikrinti vandens, energijos ir maisto išteklių saugą ir juos tausoti; pažymėdami, kad veiksmingas vandens valdymas taip pat apima vandens kelių ir upių sujungimą;

Pripažindami, kad Trijų jūrų iniciatyva papildo mūsų bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir prisideda prie klestėjimo, saugumo, demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms;

Dar kartą patvirtindami, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonominis buvimas Trijų jūrų iniciatyvos regione gali prisidėti prie transatlantinio ryšio stiprinimo ir suteikti papildomą postūmį tvirtesnei transatlantinei partnerystei, naujų verslo galimybių atvėrimui, įskaitant abipusiškai naudingas investicijas į infrastruktūrą;

Patvirtindami, kad Trijų jūrų iniciatyva yra atvira partnerystei su Vakarų Balkanais ir Rytų partnerystės šalimis;

Remdamiesi džiuginančiais ankstesnių 2016 m. Dubrovniko, 2017 m. Varšuvos ir 2018 m. Bukarešto viršūnių susitikimų rezultatais;

Prisimindami Trijų jūrų iniciatyvos aukščiausio lygio susitikimuose Dubrovnike, Varšuvoje ir Bukarešte priimtas bendras deklaracijas ir 2019 m. gegužės 9 d. ES Sibiu deklaraciją;

 

Šia deklaracija:

  1. Dar kartą patvirtina vienybės ir lygybės siekį ateities Europos Sąjungoje, kuri ir toliau remsis taiką, stabilumą ir klestėjimą visoje Europoje užtikrinusiomis vertybėmis ir laisvėmis;
  1. Ragina ES institucijas įtraukti Trijų jūrų iniciatyvos tikslus ir prioritetus į savo formuojamą politiką;
  1. Dar kartą patvirtina svarbų bendros euroatlantinės ateities vaidmenį ir atvirą bei sąžiningą verslo bendradarbiavimą;
  1. Palankiai vertina pažangą, padarytą įgyvendinant Trijų jūrų iniciatyvos prioritetinius projektus, nurodytus Trijų jūrų iniciatyvos pirmosios pažangos ataskaitos trumpajame prioritetinių tinklų sujungimo projektų, kuriems buvo pritarta Trijų jūrų iniciatyvos trečiajame aukščiausio lygio susitikime Bukarešte, sąraše; nutaria, kad nuo šiol būsimuose aukščiausio lygio susitikimuose pažangos ataskaitoje bus periodiškai pateikiamas Trijų jūrų iniciatyvos projektų įgyvendinimo vertinimas;
  1. Palankiai vertina antrąjį Trijų jūrų iniciatyvos verslo forumą Liublianoje ir tris jame išskirtas regiono ateičiai esmines sritis – energetikos, infrastruktūros ir skaitmeninimo, taip pat visa apimančias saugumo, inovacijų ir aplinkos temas; patvirtina, kad Liublianos Trijų jūrų iniciatyvos verslo forumas pritraukė pareigūnus, verslo atstovus ir kitus nevyriausybinius suinteresuotuosius subjektus iš iniciatyvoje dalyvaujančių valstybių, iš valstybių partnerių – Vokietijos ir JAV, kitų ES valstybių narių, Vakarų Balkanų ir Rytų partnerystės šalių, Europos Komisijos ir Europos bei tarptautinių finansų institucijų; ir skatina Trijų jūrų iniciatyvos verslo forumą organizuoti kasmet;
  1. Pritaria tolesniam Trijų jūrų iniciatyvos prekybos rūmų tinklo augimui sekant pirmojo Trijų jūrų iniciatyvos verslo forumo Bukarešte pavyzdžiu ir ragina į esamą tinklą įtraukti dalyvius iš Trijų jūrų iniciatyvoje dalyvaujančių valstybių, kitų ES valstybių narių ir JAV;
  1. Pritaria Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo sukūrimui, kurio tikslas – sutelkti, remti ir finansuoti prioritetinius tinklų sujungimo projektus, kurie yra svarbūs regiono ir jos žmonių gerovei ir klestėjimui ateityje, todėl yra priemonė naujoms galimybėms kurti ir investicijoms bei ekonominiam bendradarbiavimui tarp Trijų jūrų iniciatyvos, ES ir kitų valstybių partnerių skatinti;
  1. Pritaria aukšto lygio valstybių partnerių ir institucijų, būtent Vokietijos, JAV ir Europos Komisijos, dalyvavimui Trijų jūrų iniciatyvos ketvirtajame aukščiausio lygio susitikime Slovėnijoje ir, susitarus, toliau kvies jas ir kitas suinteresuotąsias šalis į būsimus Trijų jūrų iniciatyvos aukščiausio lygio susitikimus ir verslo forumus.

Informacija atnaujinta 2019.06.06 14:21

Atgal