Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Aleksandras Stulginskis

(1885-1969)

Gimė 1885 m. vasario 26 d. Raseinių aps. Kaltinėnų vls. Kutalių k. Buvo 12-tas vaikas šeimoje.

Mokėsi Kaltinėnų liaudies mokykloje, metus dirbo Kaltinėnų valsčiaus raštininko padėjėju, 1904 m. baigė Liepojos (Latvija) gimnazijos 4-ias klases, o 1908 m. –  Žemaičių kunigų seminariją Kaune. Metus tobulinosi Insbruko (Austrija) universiteto Teologijos filosofijos fakultete. Atsisakė įšventinimo į kunigus. Mokėsi Halės (Vokietija) universiteto Žemės ūkio institute, kurį baigė 1913 m.

Grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Trakų apskrities Alytaus rajoniniu agronomu.

Pirmojo pasaulinio karo pradžioje atsidūrė Vilniuje, dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems nuo karo šelpti, buvo vienas jos vadovų Vilniuje. Dėstė gamtos mokslus Lietuvių gimnazijoje, vadovavo Lietuvių pedagoginiams kursams.

1917 m. rugsėjo 18-22 d. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą (vėliau Valstybės Tarybą). 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Vadovavo Valstybės Tarybos tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijai.

II Mykolo Sleževičiaus (1918 12 26-1919 03 12) Ministrų kabinete buvo ministras be portfelio.

III Prano Dovydaičio (1919 03 12-1919 04 12) Ministrų kabinete Ministro Pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų ministras.

IV Mykolo Sleževičiaus (1919 04 12-1919 10 07) Ministrų kabinete žemės ūkio ir valstybės turtų ministras.

1919 m. vienas Ūkio banko steigėjų.

Steigiamojo Seimo narys, pirmininkas ir eina Prezidento pareigas. I Seimas (1922 m.) jį išrinko Lietuvos Respublikos Prezidentu, toms pareigoms perrinktas II Seime (nuo 1923 m. birželio iki 1926 m. birželio). III Seime buvo jo Pirmininkas (1926 12 17-1927 04).

1927 m. pasitraukė iš politinio gyvenimo, tvarkė savo ūkį Kretingos vls. Jokūbavo dvare, 1926-1941 m. buvo Pauliaus Dogelio gamybinio ūkio vedėjas, kooperatyvų „Lietūkis", „Linas" tarybų narys. 

1941 m. birželio 13 d. sovietų suimtas ir ištremtas į Krasnojarsko krašto Rešiotų stotį. 1952 m. buvo nuteistas kalėti 25 metus, bet po 2 metų paleistas, dirbo Komijos autonominėje respublikoje sandėlininku ir komendantu Kvitkevoso miškų pramonės ūkyje, agronomu Pezmago tarybiniame ūkyje. 1956 m. grįžo į Lietuvą ir 1957-1959 m. dirbo vyresniuoju moksliniu bedradarbiu Vytėnų sodininkystės daržininkystės bandymų stotyje. Vienas Lietuvių krikščionių demokratų partijos steigėjų, jos CK pirmininkas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas.

Redagavo „Viensėdį", „Ūkininką". Mirė 1969 m. rugsėjo 22 d. Kaune.

Algirdas Banevičius. 111 Lietuvos valstybės 1918-1940 politikos veikėjų. 1991
Liudas Truska, Algimantas Lileikis, Gediminas Ilgūnas, Rimgaudas Geleževičius. Lietuvos prezidentai. Vilnius, 1995

Informacija atnaujinta 2016.01.06 09:52