Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Teisingumas nusikaltėlius pasivys ir užsienyje

2017-10-25

Trečiadienis, spalio 25 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, atveriančias teisėsaugai galimybę už akių teisti didelę žalą nusikaltimais padariusius asmenis.

Anksčiau ikiteisminis tyrimas už akių (įtariamajam nedalyvaujant) buvo įmanomas tik prieš teisingumo vengiančius užsieniečius, pabėgusius iš Lietuvos, ir tik už tarptautinio pobūdžio nusikaltimus – tokius kaip, pavyzdžiui, genocidas, terorizmas, prekyba žmonėmis, kyšininkavimas.

Prezidentės inicijuotos pataisos leis vykdyti ikiteisminį tyrimą už akių dėl visų nusikaltimų, kuriais padaryta didelė žala.

Nuo teisingumo į užsienį pabėgę asmenys neišvengs baudžiamosios atsakomybės ir sulauks pelnyto nuosprendžio, o jų turtas bus konfiskuotas ir panaudotas žmonių ir valstybės patirtai žalai atlyginti.

Įsigaliojus šioms pataisoms iki­teis­mi­nis ty­ri­mas už akių bus vyk­do­mas tais at­ve­jais, kai įta­ria­ma­sis, pa­da­ręs dide­lę ža­lą sukėlu­sius nu­si­kaltimus, piktybiškai vengia dalyvauti baudžiamajame procese, sle­pia­si nuo teisingumo už­sie­nio vals­ty­bė­je, ku­ri ne­ben­dra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos Respub­li­ka.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teismas teisimą už akių, kai to reikalauja teisingumo interesai, laiko pateisinama priemone. Konstitucinis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad teisiniu reguliavimu neturi būti sudaroma prielaidų vilkinti nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo.  

Baudžiamojo proceso kodekso pataisos įsigalios kitą dieną po to, kai bus oficialiai paskelbtos Teisės aktų registre.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2017.10.25 11:19

Atgal